Terms and conditions

REGULATIONS OF THE ONLINE STORE

<p><strong><span style=”color: var( –e-global-color-text ); font-family: var( –e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif; background-color: var(–background);”>Wstęp</span></strong></p><p>Sklep internetowy dostępny pod adresem https://football-mat.com/ prowadzony jest przez Anettę Majchrzak wykonującą<br />działalność gospodarczą pod firmą PROGRESS Sports &amp;amp; Entertainment Anetta Majchrzak pod adresem ul. Malinowa 40, 97-<br />330 Barkowice, NIP: 7711264518, REGON: 590573730, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji<br />o Działalności Gospodarczej.<br />Dane kontaktowe Sprzedawcy:<br />- telefon: +48 509 765 706,<br />- adres e-mail: sklep@football-mat.com.<br />Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą<br />elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem<br />Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania<br />tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.</p><p><strong>§1. Definicje</strong></p><p>1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://football-mat.com/.<br />2. Sprzedawca – Anetta Majchrzak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PROGRESS Sports &amp;amp; Entertainment<br />Anetta Majchrzak pod adresem ul. Malinowa 40, 97-330 Barkowice, NIP: 7711264518, REGON: 590573730.<br />3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo<br />przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.<br />4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej<br />działalnością gospodarczą lub zawodową.<br />5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.<br />6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu<br />internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.<br />7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.<br />8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy<br />sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.<br />9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu<br />dokonania zakupu Produktu.<br />10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na<br />temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.<br />11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.<br />12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o<br />Produktach i promocjach Sprzedawcy.<br />13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</p><p><strong>§2. Postanowienia ogólne</strong></p><p>1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych<br />w Regulaminie.<br />2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami<br />współżycia społecznego.<br />3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.</p><p>4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu<br />Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem<br />danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.<br />5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu<br />realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę<br />określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.<br />6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy<br />w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.<br />7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.<br />8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,<br />wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian<br />w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu<br />Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka<br />obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej<br />wskazanej ceny.<br />9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do<br />korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez<br />nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.<br />10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez<br />nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci<br />komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub<br />uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.</p><p><br /><strong>§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług</strong></p><p><br />1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:<br />a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,<br />b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,<br />c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego,<br />d) przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.<br />2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.<br />3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana<br />jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega<br />rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza<br />Sprzedawcy.<br />4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana<br />jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.<br />5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego<br />– Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w<br />Sklepie internetowym.<br />6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania<br />się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego oraz ulega<br />zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po<br />wypisaniu się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter.<br />7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:<br />a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,<br />b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,<br />c) dostęp do poczty elektronicznej.<br />8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług<br />internetowych.</p><p><strong>§4. Umowa sprzedaży</strong></p><p>1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza<br />zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.<br />2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień hurtowych (B2B) oprócz metody wskazanej w pkt 1 także telefonicznie pod<br />numerem +48 509 765 706 lub drogą elektroniczną na adres sklep@football-mat.com<br />3. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Klient dokonuje wyboru<br />Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego<br />Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie<br />internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez<br />Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.<br />4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania<br />zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji<br />możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez<br />Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.<br />5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj<br />zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile<br />dotyczy).</p><p><strong>§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa</strong></p><p>1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).<br />2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez<br />Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych w przypadku Klientów z terytorium Polski<br />lub od dwóch do siedmiu dni roboczych w przypadku Klientów zagranicznych.<br />3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego<br />dnia roboczego.<br />4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym<br />informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia<br />(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu<br />zamiennego).<br />5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w<br />jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę<br />ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.<br />6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną<br />przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu<br />internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.<br />7. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.<br />8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia<br />ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz<br />zawiadomić Sprzedawcę.<br />9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta,<br />Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty<br />zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).<br />10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące<br />z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na<br />Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.<br />11. Sprzedawca umożliwia zamówienia na turniejach PROGRESS CUP (zamówienie do odbioru w strefie promocyjnej).</p><p><strong>§6. Metody płatności</strong></p><p>1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:<br />a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro<br />S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);</p><p>b) w formie przedpłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie PayPal, którego administratorem jest<br />PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.;<br />c) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe, którego operatorem jest Stripe, Inc.<br />510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;<br />d) w formie przedpłaty przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy;<br />e) za pobraniem<br />2. Klient wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy.<br />W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest<br />do odstąpienia od umowy.<br />3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o<br />poprawnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem<br />zwykłym. W przypadku płatności pobraniowej Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.<br />4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w<br />trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie na Produktu oferowane za pośrednictwem Sklepu<br />internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.<br />5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą,<br />Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.</p><p><br /><strong>§7. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową</strong></p><p>1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny<br />względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące<br />konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z<br />jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,<br />wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na<br />podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.<br />2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a<br />ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,<br />został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w<br />art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.<br />3. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt<br />Sprzedawcy.<br />4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia<br />i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez<br />Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak<br />zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili<br />jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką<br />Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.<br />5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@football-mat.com lub<br />pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do<br />Regulaminu.<br />6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać<br />wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli<br />doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby<br />nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów<br />dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.<br />7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od<br />umowy, gdy:<br />a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;<br />b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;<br />c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do<br />zgodności z umową;</p><p>d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez<br />uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;<br />e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z<br />umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.<br />8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.<br />9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później<br />niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.<br />10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca<br />konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego<br />odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,<br />chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.<br />11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: PROGRESS Sports &amp;amp;<br />Entertainment, ul. Malinowa 40, 97-330 Barkowice.<br />12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.<br />Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.<br />13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.</p><p><strong>§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży</strong></p><p>1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,<br />przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.<br />2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę<br />bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby<br />charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,<br />udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.<br />3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w<br />posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele<br />rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie<br />ostatniej rzeczy, partii lub części.<br />4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego<br />Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres sklep@football-mat.com.<br />5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego<br />upływem.<br />6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.<br />7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o<br />odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.<br />Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że<br />Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.<br />8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych<br />płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności<br />od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.<br />9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,<br />Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.<br />10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie,<br />jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca<br />zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.<br />11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.<br />12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: PROGRESS Sports &amp;amp; Entertainment, ul. Malinowa 40, 97-330<br />Barkowice.<br />13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek<br />wysłanych za pobraniem.<br />14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem<br />korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.</p><p>15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30<br />maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar<br />nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego<br />zindywidualizowanych potrzeb.</p><p><strong>§9. Odstąpienie od umowy</strong></p><p>oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych</p><p>1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konto<br />klienta, Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za<br />wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na<br />adres poczty elektronicznej sklep@football-mat.com.<br />2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze<br />ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta<br />postanowień niniejszego Regulaminu.<br />3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu<br />internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@football-mat.com.<br />4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres<br />zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem<br />okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.<br />5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.</p><p><strong>§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców</strong></p><p>1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu<br />cywilnego.<br />2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca<br />umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej<br />osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności<br />gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.<br />3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został<br />wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta.<br />Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.<br />4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca<br />zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez<br />Klienta sposobu płatności.<br />5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem<br />wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.<br />6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej<br />wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz<br />niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.<br />7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych<br />przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi<br />odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.</p><p><strong>§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy</strong></p><p>1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez<br />podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub<br />uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.<br />2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób<br />niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie<br />zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.</p><p>3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu<br />internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.<br />Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać<br />praw Klienta.</p><p><strong>§12. Własność intelektualna</strong></p><p>1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie<br />pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną<br />własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością<br />cywilną oraz karną.<br />2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w<br />zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,<br />gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.<br />3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz<br />danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w<br />szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.<br />4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:<br />a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego<br />części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,<br />b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,<br />c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.</p><p><strong>§13. Postanowienia końcowe</strong></p><p>1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi<br />na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.<br />Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania<br />poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże<br />drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała<br />umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.<br />2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy<br />prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a<br />przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem<br />sklepu internetowego.<br />3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń<br />wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów<br />sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki<br />działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do<br />Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie<br />sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z<br />2016 r., poz. 1823).<br />4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie<br />niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem<br />www.uokik.gov.pl.<br />5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą<br />za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.<br />6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:<br />a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient<br />jest konsumentem,<br />b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.<br />7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.<br />8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 r.</p>